Last 72hrs of blocks for theredhawk (106014395311695277L)

Current time: 2017-08-22 10:48:26
Date Block Status

Voting for theredhawk (106014395311695277L)

Delegates Rank You voted Voted for you Weight
heras11219NoYes0
freeze309NoYes0
954855653022615780LN/ANoYes0
142111579110321432LN/ANoYes0
kirpan458NoYes0
12956559171839587501LN/ANoYes0
vote790NoYes0
ppan285NoYes0
5743199755513368788LN/ANoYes0
redhawksoul659NoYes0
6024385862456420213LN/ANoYes0
8297610689928539302LN/ANoYes0
2366033234128268057LN/ANoYes0
14202292498945844707LN/ANoYes0
11215563475978371887LN/ANoYes0
12906355037060549981LN/ANoYes0
5597753302026953823LN/ANoYes0
liskgratis243NoYes0
17928911208386141426LN/ANoYes0
vote1_videonode635NoYes0
warriorsoul655NoYes0
bitcoinuserx_voting530NoYes0
goldeneye_voting634NoYes0
firefly_008b880NoYes0
10560383751295563867LN/ANoYes0
cryptobase215NoYes0
firefly_128a870NoYes0
firefly_002a871NoYes0
cryptobrokerio_vote779NoYes0
malreynolds183NoYes0
13400203520865344634LN/ANoYes0
robjson220NoYes0
10814800159672949408LN/ANoYes0
cryptobase_vote822NoYes0
firefly_001b868NoYes0
firefly_064a874NoYes0
13748357143632526977LN/ANoYes0
14080109830485842286LN/ANoYes0
firefly_002b872NoYes0
firefly_001a873NoYes0
firefly_064b875NoYes0
firefly_032b877NoYes0
firefly_004a879NoYes0
firefly_032a881NoYes0
firefly_004b882NoYes0
firefly_256a883NoYes0
firefly_016a885NoYes0
11242919085379705555LN/ANoYes0
4900203062150646995LN/ANoYes0
firefly_128b887NoYes0
metal494_new194NoYes0
7555983136890492184LN/ANoYes0
5905993658153769304LN/ANoYes0
donotgivememarks793NoYes0
7446727820225098761LN/ANoYes0
13102642015391268744LN/ANoYes0
2107068065319588112LN/ANoYes0
16880648263861883646LN/ANoYes0
6211143490007586636LN/ANoYes0
12759657237521939588LN/ANoYes0
15824589796257311794LN/ANoYes0
vrlc92_fund281NoYes0
16131018536677355460LN/ANoYes0
8660589832088282242LN/ANoYes0
9260497009906420745LN/ANoYes0
13928479228203517214LN/ANoYes0
12964971923771940658LN/ANoYes0
serenity2876NoYes0
17758121285737239662LN/ANoYes0
16098742893006411206LN/ANoYes0
10257808917269523748LN/ANoYes0
10718780435166841290LN/ANoYes0
9274939964193189387LN/ANoYes0
10156245944217397584LN/ANoYes0
8052482152511430358LN/ANoYes0
3508248941526388652LN/ANoYes0
11618198623151883571LN/ANoYes0
videonode335NoYes0
8161379567962932612LN/ANoYes0
4380601112501613780LN/ANoYes0
14681663180835622699LN/ANoYes0
14869309805831440828LN/ANoYes0
3902622286628213861LN/ANoYes0
17673443294185350866LN/ANoYes0
17222582066343032770LN/ANoYes0
7633437825381188391LN/ANoYes0
14692130237861644796LN/ANoYes0
12116507320846254579LN/ANoYes0
gregorst3_voting318NoYes0
sgdias_maintenance300NoYes0
16809648322893358516LN/ANoYes0
1729145212739171439LN/ANoYes0
arisalexis282NoYes9.0E-8
useastboardwalk287NoYes2.14E-6
3061891462461441403LN/ANoYes9.999E-5
cstewart390NoYes0.00010458
5549938170518210518LN/ANoYes0.00028561
5556778856658637078LN/ANoYes0.00033
frodek396NoYes0.00039645
vo1d277NoYes0.0009533
vote_eclipsun707NoYes0.00299988
mrfrismint_voting836NoYes0.00353236
mladen00_vote01637NoYes0.00833468
freemind392NoYes0.01113788
gribgo902NoYes0.01444947
14020766394327086882LN/ANoYes0.02902865
ics856NoYes0.03040459
bank_videonode808NoYes0.03957543
area304NoYes0.04511051
2329183154524426169LN/ANoYes0.04515179
10509960289231531652LN/ANoYes0.05396004
4429457812421955647LN/ANoYes0.05771448
mrfrismint158NoYes0.06140017
2214649090792106332LN/ANoYes0.07
damonstamash807NoYes0.07212779
251172844664401037LN/ANoYes0.07536878
5428899578882174615LN/ANoYes0.07939698
10428980474212658324LN/ANoYes0.1
9793199117473834646LN/ANoYes0.1
peanuts267NoYes0.1
genesis_102686NoYes0.1
8118771817948848808LN/ANoYes0.13323867
clonewarz780NoYes0.23138232
9995377165678879474LN/ANoYes0.27099982
mobgod379NoYes0.27893628
8438424256157119047LN/ANoYes0.28910787
3641217325024781794LN/ANoYes0.28926668
tank778NoYes0.30100001
liskeric950NoYes0.41720777
9751567467365202914LN/ANoYes0.42833186
1043726228753184016LN/ANoYes0.43104794
16340535592227593721LN/ANoYes0.43677382
7839696263358306801LN/ANoYes0.47202915
8083007170056363490LN/ANoYes0.52
11259663447362392055LN/ANoYes0.55058219
9067072622295867409LN/ANoYes0.56342344
11526056338791092775LN/ANoYes0.58540791
tranquility842NoYes0.65999999
17932204485717677177LN/ANoYes0.67435898
15794200480667589584LN/ANoYes0.68320367
optimus378545NoYes0.69823662
safika538NoYes0.73167547
cstewartvoter640NoYes0.79885576
badamian007827NoYes0.8
10955102817551844690LN/ANoYes0.83660407
3808467423266937863LN/ANoYes0.84433803
9694902200904929151LN/ANoYes0.86548343
13108280118215684572LN/ANoYes0.89208148
matthewdc430NoYes0.9
blockexplore.in552NoYes0.90628132
12397608525393752232LN/ANoYes0.94073732
11216010711385431021LN/ANoYes1.0036141
movecrypto_vote981NoYes1.01145384
12351460801938177869LN/ANoYes1.1
dafricash134NoYes1.13019786
12473538865774234120LN/ANoYes1.36070064
obelisk301NoYes1.70322789
serenity1888NoYes1.75441895
14245142727824838755LN/ANoYes1.75755309
10302634730899865910LN/ANoYes1.76417435
stanks770NoYes1.89910091
grexx135NoYes1.95696636
12905258085107752836LN/ANoYes1.9669438
getlisk.com264NoYes2
pawart336NoYes2.13500001
18233651865186551449LN/ANoYes2.2002066
9270916749432939025LN/ANoYes2.2538427
10249166648774094414LN/ANoYes2.4454455
15212320857426080618LN/ANoYes2.94485017
8517792618312844221LN/ANoYes3.24269753
1542343060418248856LN/ANoYes3.5
10954719108727427922LN/ANoYes3.61711108
3249120894712026939LN/ANoYes3.85831939
antminer688NoYes4.90369361
mrfrismint_voting1711NoYes5.1
2648928925778791216LN/ANoYes5.59691923
12418022667248298181LN/ANoYes5.64952503
tokyo01831NoYes5.65246347
17599476464062764946LN/ANoYes5.9
7119448959699646996LN/ANoYes5.98582739
13490609035192081253LN/ANoYes6.4421777
14762377228864148002LN/ANoYes6.67284636
9775169212755540791LN/ANoYes6.9
7288548278191946381LN/ANoYes7.58052168
christmoi680NoYes8
14038580873201250915LN/ANoYes8.30155014
15810594453460234041LN/ANoYes9.61546712
thuri970NoYes9.85555445
excaliburpll602NoYes9.99999999
4649651317709476586LN/ANoYes10.37297986
digitron108NoYes10.56851383
bitseed113NoYes12.74437666
5179935115380415935LN/ANoYes13.84024164
6623506485225092318LN/ANoYes13.9035878
9134403334324112937LN/ANoYes14.08518488
2975391717033560636LN/ANoYes14.10678178
sgdias_voting290NoYes14.53055203
kap10539NoYes14.71546712
11438316040037010485LN/ANoYes14.71546959
2085329693337938868LN/ANoYes14.88116384
8079178751684948324LN/ANoYes15.82809703
3388694964884533097LN/ANoYes15.99028239
9782677707957211937LN/ANoYes16.04302105
sgdias_share298NoYes16.18063524
daoist216NoYes16.410558
firefly_016b886NoYes17
6170612283181268243LN/ANoYes17.72433437
3961470486888855260LN/ANoYes17.73958918
5580595951177842439LN/ANoYes17.86445619
15164110981339691647LN/ANoYes18.27843667
16240846704417195712LN/ANoYes18.76334204
3703129488092026868LN/ANoYes18.80737796
4534452804982657920LN/ANoYes18.80924224
digitron_vote_1857NoYes20.02497795
sponge_avenger_vote297NoYes20.63623468
9548988731780551700LN/ANoYes20.66857093
staticinstancevotes697NoYes23.28124479
5889713155959719496LN/ANoYes23.37365046
7714486406258766518LN/ANoYes24.30396496
3147357156577156587LN/ANoYes24.67674701
traderbillvotes2841NoYes25.17416453
12222773213408367189LN/ANoYes25.84209439
lisk.dizrupt.io443NoYes27.64792106
huso621NoYes27.9968046
12826777007226724867LN/ANoYes28.01644564
rabid332NoYes28.87142382
phinx_voter2543NoYes29.28175505
14233015339728703721LN/ANoYes29.51782132
selene558NoYes29.88427759
ottobene_voting660NoYes30.6
distro182NoYes36.82277224
qbanow_voting663NoYes37.74538231
phinx_voter517NoYes45.09382952
9982537439348542439LN/ANoYes46.76542199
distro_vote867NoYes53.34126202
7464565389669249331LN/ANoYes56.00372959
kartojal422NoYes74
freddag322NoYes76
qbanow178NoYes79.47098597
manini_lisk813NoYes86.81546712
luxiang7890votes585NoYes97.62790874
wannabe_rotebaron114NoYes109.44881278
10971983321424090376LN/ANoYes112.07871277
mladen00268NoYes142.46476251
cointrader83160NoYes168.46354694
samuray_vote01911NoYes240.15291379
rooney_dappdev_fund523NoYes260.02823217
16374115762565100059LN/ANoYes275.27759595
gregorst176NoYes303.31223331
17003798042552484542LN/ANoYes313.45858328
millions475NoYes357.70347981
$atoshi_vote812NoYes403.16325454
iii.element.iii7NoYes582.88316862
marphus961NoYes608.33536892
hoop71NoYes680.52079169
blackswan57NoYes701.11626283
loveforever65NoYes819.00131718
odsejenprojects344NoYes829.51161657
liskroad28NoYes847.62076386
17922250701715360204LN/ANoYes853.56977196
bioly18NoYes893.96336544
11331390408541045346LN/ANoYes1016.46162899
15108007378744062157LN/ANoYes1036.11935323
bigtom61NoYes1066.75469536
popcornbag_voting374NoYes1088.6560766
sambalosie218NoYes1348.40781442
odsejen119NoYes1875.8974948
lisk.one251NoYes2141.50353812
8378868036430238742LN/ANoYes2829.64644017
polycrypto105NoYes3001.85946622
8496400607400168741LN/ANoYes3045.29118336
17862767165916024774LN/ANoYes3202.07370244
samuray86NoYes3485.26658627
goldeneye48NoYes3544.31503616
vipertkd54NoYes3979.77885927
cc001_fund2499NoYes4624.21756553
13397424219694943248LN/ANoYes5108.03506664
12181119066189542258LN/ANoYes5483.71993351
8997629858105855611LN/ANoYes6261.86582731
vega94NoYes6696.14560982
cc001_donations497NoYes6719.09593995
14429224253024189558LN/ANoYes6775.51180243
cc00111NoYes6892.81254187
wopin952NoYes8229.39570494
corsaro39NoYes8696.23070544
7177219314762229811LN/ANoYes8809.85849802
bangomatic110NoYes9037.01495888
8553288103527771749LN/ANoYes10014.07496361
17871327396519498579LN/ANoYes10253.64292843
2986200126857020855LN/ANoYes10259.93290872
5268999206394937509LN/ANoYes10287.1545316
corsaro_reserve_fund644NoYes10624.84788467
9271308329359316527LN/ANoYes11400.23555847
ces10ar249NoYes13171.17197955
cc001_vote500NoYes13760.38885039
3662351404757538643LN/ANoYes14699.87538778
17131314233141565185LN/ANoYes15055.98113048
lou_z224NoYes15145.26166776
cc001_fund1498NoYes15202.19373396
9262982358192795885LN/ANoYes15412.3969552
anamix152NoYes15563.56262885
9041905049122501836LN/ANoYes17835.06346432
thrice.pi_prometheus112NoYes17976.31318516
bysup_voting_0639NoYes20212.48953072
odsejenvote338NoYes20527.53685461
1100217860159313544LN/ANoYes20681.74738111
odsejenhodls915NoYes22128.15661822
10602633507826289889LN/ANoYes22487.47986963
6089795564159731030LN/ANoYes24745.16132857
12847638028681508916LN/ANoYes25417.45168859
vipertkd_funds750NoYes26558.07845222
413637000009925585LN/ANoYes32083.53416144
12994531625717590142LN/ANoYes36412.9018387
bysup_voting992NoYes42780.30000609
3282138323804863692LN/ANoYes42786.05925406
457756129772930093LN/ANoYes46893.66018367
yuandian.vote273NoYes55243.98418193
carolina.vote803NoYes55297.00763199
yuandian64NoYes57037.2313678
4243801139481107613LN/ANoYes59727.07103648
spacetrucker10NoYes69199.15045566
dakk77NoYes78415.83301136
polycrypto_vote315NoYes80134.10175589
traderbill122NoYes80629.66104009
carolina.reserve.1806NoYes81023.84327502
rooney_voting503NoYes81063.4843525
4292414489311229649LN/ANoYes82334.91601774
12329024627376716695LN/ANoYes90676.42122392
13890482844377468472LN/ANoYes91860.01654762
luxiang7890_votes1583NoYes92449.65746582
someonesomeone31NoYes100825.98121591
15704279099762737257LN/ANoYes101019.08606364
11864916346955614955LN/ANoYes102456.48025424
11826704540761844377LN/ANoYes103063.29911069
1614475476762094771LN/ANoYes116698.72185228
1077678713990124088LN/ANoYes149989.56699412
iii.element.iii_vote767NoYes163978.28436418
bysup_voting_swp810NoYes228120.97938975
8501575358561912180LN/ANoYes234220.58186823
8786850882578576673LN/ANoYes621379.89969043