Last 72hrs of blocks for diplo (14549688785688980340L)

Current time: 2017-09-25 14:49:48
Date Block Status

Voting for diplo (14549688785688980340L)

Delegates Rank You voted Voted for you Weight
firefly_002b987NoYes0
daoist223YesYes0
7555983136890492184LN/ANoYes0
5905993658153769304LN/ANoYes0
7446727820225098761LN/ANoYes0
13102642015391268744LN/ANoYes0
2107068065319588112LN/ANoYes0
16880648263861883646LN/ANoYes0
15824589796257311794LN/ANoYes0
liskgratis245NoYes0
16131018536677355460LN/ANoYes0
8660589832088282242LN/ANoYes0
12964971923771940658LN/ANoYes0
16098742893006411206LN/ANoYes0
10257808917269523748LN/ANoYes0
1981115465425791553LN/ANoYes0
10718780435166841290LN/ANoYes0
16586191145257172690LN/ANoYes0
8948154428636321768LN/ANoYes0
8781168104012826402LN/ANoYes0
8052482152511430358LN/ANoYes0
freeze366NoYes0
14681663180835622699LN/ANoYes0
14869309805831440828LN/ANoYes0
3902622286628213861LN/ANoYes0
2142361098596271378LN/ANoYes0
17222582066343032770LN/ANoYes0
14692130237861644796LN/ANoYes0
12155754620281348167LN/ANoYes0
12577908299105854567LN/ANoYes0
16809648322893358516LN/ANoYes0
142111579110321432LN/ANoYes0
6024385862456420213LN/ANoYes0
8297610689928539302LN/ANoYes0
2366033234128268057LN/ANoYes0
14202292498945844707LN/ANoYes0
12906355037060549981LN/ANoYes0
5597753302026953823LN/ANoYes0
17928911208386141426LN/ANoYes0
17833391454876842267LN/ANoYes0
13748357143632526977LN/ANoYes0
sgdias_maintenance297NoYes0
500793861935055206LN/ANoYes0
11242919085379705555LN/ANoYes0
13400203520865344634LN/ANoYes0
17758121285737239662LN/ANoYes0
3228472295179900513LN/ANoYes0
9260497009906420745LN/ANoYes0
8161379567962932612LN/ANoYes0
18227531718081771771LN/ANoYes0
14245142727824838755LN/ANoYes0
goldeneye_voting367NoYes0
videonode371NoYes0
kushed227NoYes0
heras11220NoYes0
metal494_new186YesYes0
vrlc92_fund286NoYes0
5179935115380415935LN/ANoYes0
firefly_004a994NoYes0
redhawksoul747NoYes0
9548988731780551700LN/ANoYes0
vote1_videonode713NoYes0
bitcoinuserx_voting593NoYes0
malreynolds196YesYes0
firefly_008b995NoYes0
firefly_128a985NoYes0
firefly_002a986NoYes0
firefly_001b983NoYes0
firefly_064a989NoYes0
firefly_001a988NoYes0
firefly_064b990NoYes0
firefly_032b992NoYes0
firefly_008a993NoYes0
firefly_032a996NoYes0
firefly_004b997NoYes0
firefly_256a998NoYes0
firefly_016a1000NoYes0
cryptobase215NoYes0
8783093433612593980LN/ANoYes0
cryptobase_vote939NoYes0
tcc_001978NoYes0
heras11_vote809NoYes0
serenity2991NoYes0
djselery128YesYes0
robjson221NoYes0
15195511456550900810LN/ANoYes0
warriorsoul734NoYes0
gregorst3_voting720NoYes0
sherwood492NoYes0
17355119482909681847LN/ANoYes0
12351460801938177869LN/ANoYes0
spirita3420NoYes0
arisalexis268NoYes9.0E-8
3061891462461441403LN/ANoYes9.999E-5
cstewart511NoYes0.00010458
5556778856658637078LN/ANoYes0.00033
frodek443NoYes0.00039645
craigcal56678NoYes0.00043519
vo1d272NoYes0.0009533
15108727524747849583LN/ANoYes0.003
mrfrismint_voting953NoYes0.00353236
17377524468337761267LN/ANoYes0.00401611
mladen00_vote01715NoYes0.00833468
freemind442NoYes0.01113788
7073995892372067881LN/ANoYes0.01444947
cryptostorms177YesYes0.01916189
bank_videonode927NoYes0.03957543
popcornbag134YesYes0.04508738
area313NoYes0.04511051
10509960289231531652LN/ANoYes0.05396004
4429457812421955647LN/ANoYes0.05771448
mrfrismint162YesYes0.06140017
2214649090792106332LN/ANoYes0.07
damonstamash926NoYes0.07212779
6380730691861919642LN/ANoYes0.07224939
251172844664401037LN/ANoYes0.07536878
10723850342372309755LN/ANoYes0.0926879
9134403334324112937LN/ANoYes0.0965725
10428980474212658324LN/ANoYes0.1
9793199117473834646LN/ANoYes0.1
genesis_102769NoYes0.1
peanuts258NoYes0.1
7825948923105339709LN/ANoYes0.12094788
lamar137YesYes0.137854
digitalcurrency_vote964NoYes0.1421243
axente114YesYes0.17471443
seektree207NoYes0.2
liskyun.com276NoYes0.20050851
17085696697903529930LN/ANoYes0.20854427
clonewarz899NoYes0.23138232
diplo135YesYes0.27154083
mobgod453NoYes0.27893628
8438424256157119047LN/ANoYes0.28910787
3641217325024781794LN/ANoYes0.28926668
9497673079764784060LN/ANoYes0.29666004
tank896NoYes0.30100001
liskeric865NoYes0.41720777
2986200126857020855LN/ANoYes0.44727667
17673443294185350866LN/ANoYes0.4493
12956559171839587501LN/ANoYes0.482825
11259663447362392055LN/ANoYes0.55058219
15108007378744062157LN/ANoYes0.578015
11526056338791092775LN/ANoYes0.58540791
tranquility959NoYes0.65999999
17932204485717677177LN/ANoYes0.67435898
15794200480667589584LN/ANoYes0.68320367
14014991562561402964LN/ANoYes0.71347582
doweig198YesYes0.71693645
safika601NoYes0.73167547
enterprise610NoYes0.75095236
cstewartvoter718NoYes0.79885576
3808467423266937863LN/ANoYes0.84433803
1823547511147912827LN/ANoYes0.85112628
9694902200904929151LN/ANoYes0.86548343
13108280118215684572LN/ANoYes0.89208148
5244759746323295334LN/ANoYes0.89721112
4548346817902564173LN/ANoYes0.9
11994015372639344218LN/ANoYes0.9
15477419354423791298LN/ANoYes0.9
18030949062595801319LN/ANoYes0.9
393856081713384531LN/ANoYes0.9
17607804369126689305LN/ANoYes0.9
matthewdc469NoYes0.9
odsejen122YesYes0.927365
12850080391686557339LN/ANoYes0.929765
12397608525393752232LN/ANoYes0.94073732
doweig_vote877NoYes0.96664238
1635463232148243197LN/ANoYes0.981155
11216010711385431021LN/ANoYes1.0036141
movecrypto_vote339NoYes1.01145384
1043726228753184016LN/ANoYes1.01258654
dafricash147YesYes1.13019786
7102963372349864081LN/ANoYes1.50321975
obelisk302NoYes1.70322789
10302634730899865910LN/ANoYes1.76417435
11632616019928437763LN/ANoYes1.78087746
liskafrica335NoYes1.81390127
stanks857NoYes1.89910091
grexx142YesYes1.95696636
8760657780218385347LN/ANoYes1.99634433
getlisk.com260NoYes2
5486741353973502785LN/ANoYes2.07934159
pawart373NoYes2.13500001
340222975426786258LN/ANoYes2.14682044
18233651865186551449LN/ANoYes2.2002066
9270916749432939025LN/ANoYes2.2538427
4770825645769172155LN/ANoYes2.5107255
2329183154524426169LN/ANoYes2.54537441
freiheitswelle217YesYes2.614165
eastwind_ja@vote345NoYes2.73706631
15212320857426080618LN/ANoYes2.94485017
popcornbag_voting417NoYes3.08177262
movecrypto138YesYes3.17053004
17633823454047924863LN/ANoYes3.19614894
6914426764358024652LN/ANoYes3.26580657
8088607490969282484LN/ANoYes3.30354146
1542343060418248856LN/ANoYes3.5
10954719108727427922LN/ANoYes3.61711108
3249120894712026939LN/ANoYes3.85831939
18065115012096125482LN/ANoYes3.90712179
will.cameron473NoYes4
lamar_voting802NoYes4.7397591
8517792618312844221LN/ANoYes4.75408515
14191775912811493345LN/ANoYes4.76958836
398671672372935897LN/ANoYes4.81801872
10220516068505329233LN/ANoYes4.85052133
antminer771NoYes4.90369361
klop360NoYes4.90556591
mrfrismint_voting1808NoYes5.1
tokyo01948NoYes5.65246347
14020766394327086882LN/ANoYes5.7642823
12179263597638503359LN/ANoYes6.188322
17857507087280705412LN/ANoYes6.894125
9775169212755540791LN/ANoYes6.9
2648928925778791216LN/ANoYes7.10830685
12418022667248298181LN/ANoYes7.16091265
7119448959699646996LN/ANoYes7.49721501
stoner19105YesYes7.58148901
5237847508341256427LN/ANoYes8.0142201
15965591750855816672LN/ANoYes8.4241142
8413331407098003649LN/ANoYes8.69018301
14762377228864148002LN/ANoYes9.72978007
thuri888NoYes9.85555445
excaliburpll682NoYes9.99999999
4649651317709476586LN/ANoYes10.37297986
14327151856647402373LN/ANoYes11.12065734
15810594453460234041LN/ANoYes11.12685474
tharude_forged861NoYes11.28859402
digitron_vote_1398NoYes11.68996497
cannabananavotes745NoYes11.73736756
sonobit119YesYes12.56051471
digitron106YesYes12.7718693
bitseed111YesYes14.25576428
8189648299215906094LN/ANoYes14.32716016
16207287102853959319LN/ANoYes14.92514881
cannabananadelegate140YesYes15.33010837
gordo170YesYes15.33414993
11175496620316702208LN/ANoYes15.38034128
6623506485225092318LN/ANoYes15.41497542
2975391717033560636LN/ANoYes15.6181694
sgdias_voting293NoYes16.04193965
11438316040037010485LN/ANoYes16.22685721
idealisk133YesYes16.27561719
1988500916304289221LN/ANoYes16.32685474
ntelo_voting921NoYes16.58407511
16497763857709275066LN/ANoYes17
3388694964884533097LN/ANoYes17.50167001
sgdias_share294NoYes17.69202286
m726NoYes17.98199406
58056285528450029LN/ANoYes18.38239602
1415761488301181493LN/ANoYes18.62339172
5580595951177842439LN/ANoYes19.37584381
15164110981339691647LN/ANoYes19.78982429
1812719045993870466LN/ANoYes19.82209197
1586012760919629806LN/ANoYes20.29758607
468040857402951201LN/ANoYes21.49619484
3961470486888855260LN/ANoYes22.01858821
sponge_avenger_vote300NoYes22.1476223
7209384251319567204LN/ANoYes22.46852317
5889713155959719496LN/ANoYes23.37365046
8380895608276095030LN/ANoYes24.63885108
staticinstancevotes778NoYes24.79263241
7714486406258766518LN/ANoYes25.83733871
fixcrypt156YesYes26.47033984
12222773213408367189LN/ANoYes27.35348201
lisk.dizrupt.io603NoYes27.64792106
traderbillvotes2958NoYes29.07083276
11184469317103771046LN/ANoYes29.13269568
phinx_voter2609NoYes29.28175505
huso665NoYes29.50819222
rabid380NoYes30.38281144
ottobene_voting748NoYes30.6
selene613NoYes31.39566521
16634931252118239262LN/ANoYes32.69201455
distro182YesYes36.82277224
qbanow_voting751NoYes39.25676993
15917586325697490686LN/ANoYes39.99976106
bangomatic110YesYes41.42520045
cad789116YesYes44.17576849
phinx_voter583NoYes45.99382952
9982537439348542439LN/ANoYes48.27680961
atreides107YesYes49
7318930250577934651LN/ANoYes51.29698932
distro_vote982NoYes53.36514924
7464565389669249331LN/ANoYes57.5359054
wannabe_voting872NoYes64.93312803
qbanow178YesYes81.0571067
sambalovote3587NoYes81.6
manini_lisk932NoYes88.32685474
sambalovote562NoYes101.8
wannabe_rotebaron117YesYes107.90288007
10152586804976159223LN/ANoYes111.93732938
17634557053657750312LN/ANoYes141.7257081
mladen00259NoYes142.69680241
3924323828918650088LN/ANoYes144.15348749
millions573NoYes157.60347981
4834772171800579263LN/ANoYes162.41380495
cointrader83172YesYes170.2590979
4418198697306796165LN/ANoYes196.9
14527614372255731118LN/ANoYes235.31102437
17560521803771252043LN/ANoYes242.06710618
6371270859419604715LN/ANoYes255.01521192
16374115762565100059LN/ANoYes275.27759595
vrlc9294YesYes304.96505541
blackswan57NoYes308.52874675
5995682234367828750LN/ANoYes316.87749065
techbytes103YesYes378.00030964
10393442791740318704LN/ANoYes409
6272272422739160383LN/ANoYes414.4950149
eclipsun77YesYes421.85084074
17922250701715360204LN/ANoYes453.89196696
cryptopools.com202NoYes529.54777359
bioly22YesYes564.23465378
marphus878NoYes610.58747887
ntelo80YesYes612.43576286
hoop72YesYes636.00653999
staticinstance179YesYes808.53180048
15563148320174713729LN/ANoYes935.85348105
1485259507424139486LN/ANoYes1006.55923954
8635697318812224820LN/ANoYes1016.0514424
8553288103527771749LN/ANoYes1047.13557799
liskromaniapromofund255NoYes1075.1559964
devasive93YesYes1149.35019103
vipertkd_community288NoYes1155.42560229
14498204071540301030LN/ANoYes1267.05622223
sambalosie219NoYes1351.69005085
gregorst180NoYes1658.65400401
corsaro_reserve_fund507NoYes1830.74222889
forrest7YesYes1857.15322943
136400687597025234LN/ANoYes2003.64024372
2717613146775648148LN/ANoYes2046.78634498
hagie75YesYes2131.92205998
12007716171109889947LN/ANoYes2455.8540993
corsaro_savings506NoYes2543.11743473
eastwind_ja19YesYes2678.04222266
13291585221001949336LN/ANoYes2965.23566968
9888052208975343781LN/ANoYes3156.09159803
goldeneye59YesYes3237.55595011
535313001551653529LN/ANoYes3558.65879589
vipertkd55YesYes3616.76751569
corsaro36YesYes3764.42979067
18265898384000881477LN/ANoYes4003.75872861
14429224253024189558LN/ANoYes4303.01072752
grajsondelegate16YesYes4324.83296459
kushed.delegate66YesYes4672.47142128
samuray91YesYes5021.31974102
12181119066189542258LN/ANoYes5491.59668334
3319269656773655799LN/ANoYes5902.40159072
15786457276933673259LN/ANoYes7040.47951215
vega96YesYes8692.89307892
luxiang789034YesYes8749.6232604
sgdias53YesYes9906.77676131
12847638028681508916LN/ANoYes10008.97282579
10497211173987366391LN/ANoYes10602.62445485
7117695043923480973LN/ANoYes10926.44425891
9041905049122501836LN/ANoYes12052.48086589
hitobb243NoYes12202.61186319
redsn0w_voting1434NoYes12391.35177586
liskgate33YesYes12625.63025408
10102382756200907803LN/ANoYes12804.22947685
3282138323804863692LN/ANoYes12904.77273242
nerigal41YesYes13512.40128966
vrlc92_snow285NoYes15762.56081761
413637000009925585LN/ANoYes17684.59359726
thrice.pi_prometheus113YesYes18073.15627771
vrlc92_voting284NoYes20024.48619151
vrlc92.azor.ahai257NoYes20027.61077641
5776993425009478289LN/ANoYes20089.75554506
odsejenvote723NoYes20651.42589805
1100217860159313544LN/ANoYes20775.84337947
ntelo_dev_fund240NoYes21286.30658767
12056787261284732438LN/ANoYes21513.1192637
695601988803721044LN/ANoYes22262.69192126
18053938050859710639LN/ANoYes24053.57098293
11885303728672180696LN/ANoYes24066.97932148
4027331557828995105LN/ANoYes24068.57884088
17099313962834470781LN/ANoYes24839.36321667
9696223012069744525LN/ANoYes27231.21580345
11769384578940044052LN/ANoYes27288.97859987
idealisk_vote416NoYes28123.02272075
10920139043416699893LN/ANoYes29100.01899196
vipertkd_funds510NoYes29258.36547526
6891248469310103927LN/ANoYes30126.86457501
sgdias_donation296NoYes31307.6121494
11293771894105377726LN/ANoYes34172.45537057
3455752865686412666LN/ANoYes35255.93390625
12994531625717590142LN/ANoYes36500.92921876
15539339836439420466LN/ANoYes40800.01392543
13801491996933873510LN/ANoYes50215.91800743
eastwind_ja@voter887NoYes54079.48799755
traderbill126YesYes67145.04251938
liskit50NoYes67898.85706351
8015875660656451105LN/ANoYes71480.2488829
densmirnov108YesYes80734.60032299
13890482844377468472LN/ANoYes82649.4449163
4694813158025527331LN/ANoYes84479.02788512
dakk70NoYes88344.94478993
2440232592244804995LN/ANoYes102523.13164596
8501575358561912180LN/ANoYes236303.77231714
2890552557949034257LN/ANoYes275941.62052593
8786850882578576673LN/ANoYes627304.95894898
9569486828221897676LN/ANoYes925140.6937502
tembo5YesNoNo vote for you
iii.element.iii6YesNoNo vote for you
badman03169YesNoNo vote for you
acheng11YesNoNo vote for you
cc00117YesNoNo vote for you
xujian20YesNoNo vote for you
crodam26YesNoNo vote for you
will27YesNoNo vote for you
robinhood35YesNoNo vote for you
ondin39YesNoNo vote for you
mrv46YesNoNo vote for you
hua47YesNoNo vote for you
gr33ndrag0n48YesNoNo vote for you
punkrock49YesNoNo vote for you
grumlin68YesNoNo vote for you
redsn0w86YesNoNo vote for you
hmachado87YesNoNo vote for you
vi1son90YesNoNo vote for you
splatters92YesNoNo vote for you
joel95YesNoNo vote for you
slasheks98YesNoNo vote for you
liberspirita99YesNoNo vote for you
phoenix1969100YesNoNo vote for you
isabella115YesNoNo vote for you
tharude139YesNoNo vote for you
ottobene148YesNoNo vote for you
litcoincollector157YesNoNo vote for you
rmelo176YesNoNo vote for you
redux184YesNoNo vote for you
lisknode209YesNoNo vote for you