Last 72hrs of blocks for cannabananadelegate (1479038695434861905L)

Current time: 2017-09-22 07:35:14
Date Block Status

Voting for cannabananadelegate (1479038695434861905L)

Delegates Rank You voted Voted for you Weight
5179935115380415935LN/ANoYes0
robjson221NoYes0
17860381896171320420LN/ANoYes0
heras11220NoYes0
7555983136890492184LN/ANoYes0
5905993658153769304LN/ANoYes0
7446727820225098761LN/ANoYes0
djselery129YesYes0
2107068065319588112LN/ANoYes0
6211143490007586636LN/ANoYes0
12759657237521939588LN/ANoYes0
15824589796257311794LN/ANoYes0
16131018536677355460LN/ANoYes0
8660589832088282242LN/ANoYes0
daoist223NoYes0
lamar137YesYes0
cryptobase215NoYes0
12964971923771940658LN/ANoYes0
odsejen122YesYes0
16098742893006411206LN/ANoYes0
metal494_new187NoYes0
atreides107YesYes0
1981115465425791553LN/ANoYes0
10718780435166841290LN/ANoYes0
kushed247NoYes0
cryptobrokerio_vote832NoYes0
firefly_002a921NoYes0
firefly_128a920NoYes0
firefly_008b930NoYes0
bitcoinuserx_voting552NoYes0
vote1_videonode675NoYes0
9548988731780551700LN/ANoYes0
redhawksoul709NoYes0
firefly_004a929NoYes0
2838377774727579445LN/ANoYes0
malreynolds196NoYes0
16586191145257172690LN/ANoYes0
sgdias_maintenance297NoYes0
goldeneye_voting326NoYes0
11618198623151883571LN/ANoYes0
videonode331NoYes0
vrlc92_fund287NoYes0
14681663180835622699LN/ANoYes0
freeze325NoYes0
14869309805831440828LN/ANoYes0
3902622286628213861LN/ANoYes0
ppan281NoYes0
2142361098596271378LN/ANoYes0
short27547NoYes0
12913077768622114043LN/ANoYes0
14692130237861644796LN/ANoYes0
12116507320846254579LN/ANoYes0
12155754620281348167LN/ANoYes0
12577908299105854567LN/ANoYes0
16809648322893358516LN/ANoYes0
kirpan781NoYes0
811365347635889595LN/ANoYes0
954855653022615780LN/ANoYes0
142111579110321432LN/ANoYes0
5743199755513368788LN/ANoYes0
6024385862456420213LN/ANoYes0
8297610689928539302LN/ANoYes0
2366033234128268057LN/ANoYes0
14202292498945844707LN/ANoYes0
gregorst3_voting682NoYes0
12906355037060549981LN/ANoYes0
warriorsoul696NoYes0
15108007378744062157LN/ANoYes0
5597753302026953823LN/ANoYes0
17928911208386141426LN/ANoYes0
1635463232148243197LN/ANoYes0
serenity2926NoYes0
10156245944217397584LN/ANoYes0
13748357143632526977LN/ANoYes0
12850080391686557339LN/ANoYes0
cryptobase_vote873NoYes0
500793861935055206LN/ANoYes0
14080109830485842286LN/ANoYes0
11242919085379705555LN/ANoYes0
13400203520865344634LN/ANoYes0
firefly_128b937NoYes0
firefly_016a935NoYes0
firefly_256a933NoYes0
firefly_004b932NoYes0
firefly_032a931NoYes0
17758121285737239662LN/ANoYes0
firefly_008a928NoYes0
firefly_032b927NoYes0
firefly_064b925NoYes0
9260497009906420745LN/ANoYes0
9274939964193189387LN/ANoYes0
8161379567962932612LN/ANoYes0
17673443294185350866LN/ANoYes0
12956559171839587501LN/ANoYes0
firefly_001a923NoYes0
firefly_002b922NoYes0
14245142727824838755LN/ANoYes0
firefly_064a924NoYes0
firefly_001b918NoYes0
arisalexis269NoYes9.0E-8
3061891462461441403LN/ANoYes9.999E-5
cstewart469NoYes0.00010458
5556778856658637078LN/ANoYes0.00033
frodek401NoYes0.00039645
833597516078579511LN/ANoYes0.00043553
vo1d274NoYes0.0009533
vote_eclipsun750NoYes0.00299988
mrfrismint_voting887NoYes0.00353236
mladen00_vote01677NoYes0.00833468
freemind400NoYes0.01113788
gribgo951NoYes0.01444947
cryptostorms177NoYes0.01916189
ics905NoYes0.03040459
bank_videonode861NoYes0.03957543
popcornbag134YesYes0.04508738
area310NoYes0.04511051
stakepool276NoYes0.04513318
10509960289231531652LN/ANoYes0.05396004
4429457812421955647LN/ANoYes0.05771448
mrfrismint163YesYes0.06140017
17085696697903529930LN/ANoYes0.06300927
2214649090792106332LN/ANoYes0.07
damonstamash860NoYes0.07212779
251172844664401037LN/ANoYes0.07536878
5428899578882174615LN/ANoYes0.07939698
nikodemcoin975NoYes0.08446587
14302736575825620306LN/ANoYes0.08713525
10428980474212658324LN/ANoYes0.1
peanuts260NoYes0.1
genesis_102730NoYes0.1
16108327735512239787LN/ANoYes0.1
9793199117473834646LN/ANoYes0.1
digitalcurrency_vote898NoYes0.1421243
swap_votes780NoYes0.17416316
axente114YesYes0.17471443
678114388824859705LN/ANoYes0.2
liskyun.com277NoYes0.20050851
clonewarz833NoYes0.23138232
diplo133YesYes0.27154083
mobgod413NoYes0.27893628
8438424256157119047LN/ANoYes0.28910787
3641217325024781794LN/ANoYes0.28926668
9497673079764784060LN/ANoYes0.29666004
tank830NoYes0.30100001
15838472415496874758LN/ANoYes0.41720777
1043726228753184016LN/ANoYes0.43104794
16340535592227593721LN/ANoYes0.43677382
2986200126857020855LN/ANoYes0.44727667
11259663447362392055LN/ANoYes0.55058219
11526056338791092775LN/ANoYes0.58540791
tranquility893NoYes0.65999999
17932204485717677177LN/ANoYes0.67435898
15794200480667589584LN/ANoYes0.68320367
doweig199NoYes0.71693645
enterprise569YesYes0.75095236
cstewartvoter680NoYes0.79885576
badamian007878NoYes0.8
3808467423266937863LN/ANoYes0.84433803
9694902200904929151LN/ANoYes0.86548343
13108280118215684572LN/ANoYes0.89208148
5244759746323295334LN/ANoYes0.89721112
matthewdc431NoYes0.9
12397608525393752232LN/ANoYes0.94073732
9615770830143357923LN/ANoYes0.96664238
11216010711385431021LN/ANoYes1.0036141
17862623773220956008LN/ANoYes1.01145384
dafricash147YesYes1.13019786
2329183154524426169LN/ANoYes1.55653941
obelisk302NoYes1.70322789
10302634730899865910LN/ANoYes1.76417435
11632616019928437763LN/ANoYes1.78087746
17836753152065928804LN/ANoYes1.81390127
grexx141YesYes1.95696636
getlisk.com259NoYes2
5486741353973502785LN/ANoYes2.07934159
pawart333NoYes2.13500001
340222975426786258LN/ANoYes2.14682044
18233651865186551449LN/ANoYes2.2002066
$atoshi_vote865NoYes2.27464216
4770825645769172155LN/ANoYes2.5107255
freiheitswelle217YesYes2.614165
bioly_donation683NoYes3.05555131
17633823454047924863LN/ANoYes3.09349894
movecrypto138YesYes3.17053004
serenity1938NoYes3.26580657
8088607490969282484LN/ANoYes3.30354146
1542343060418248856LN/ANoYes3.5
10954719108727427922LN/ANoYes3.61711108
3764023064354696625LN/ANoYes3.79606266
3249120894712026939LN/ANoYes3.85831939
lamar_voting765NoYes4.7397591
10220516068505329233LN/ANoYes4.85052133
antminer732NoYes4.90369361
2755000982412637735LN/ANoYes4.90595032
14020766394327086882LN/ANoYes4.9467923
mrfrismint_voting1768NoYes5.1
tokyo01882NoYes5.65246347
17857507087280705412LN/ANoYes6.894125
2648928925778791216LN/ANoYes7.10830685
12418022667248298181LN/ANoYes7.16091265
stoner19105YesYes7.58148901
christmoi724NoYes8
5237847508341256427LN/ANoYes8.0142201
8413331407098003649LN/ANoYes8.24704998
15965591750855816672LN/ANoYes8.4241142
14762377228864148002LN/ANoYes9.52396007
3272200944849763362LN/ANoYes9.82720746
15195511456550900810LN/ANoYes9.9571543
excaliburpll643NoYes9.99999999
4649651317709476586LN/ANoYes10.37297986
tharude_forged1000NoYes10.57913402
3060104832458791640LN/ANoYes10.90000001
15810594453460234041LN/ANoYes11.12685474
digitron_vote_1356NoYes11.68996497
cannabananavotes707NoYes11.73736756
digitron106YesYes12.07990145
sonobit120YesYes12.56051471
8189648299215906094LN/ANoYes14.08952222
16207287102853959319LN/ANoYes14.1429474
bitseed111YesYes14.25576428
7221756226402226791LN/ANoYes15.22204404
cannabananadelegate139YesYes15.33010837
8684336723212980679LN/ANoYes15.59529523
2975391717033560636LN/ANoYes15.6181694
sgdias_voting293NoYes16.04193965
tammy59981NoYes16.22685474
11438316040037010485LN/ANoYes16.22685721
idealisk132YesYes16.27561719
1988500916304289221LN/ANoYes16.32685474
ntelo_voting855NoYes16.58407511
firefly_016b936NoYes17
3263919031121517122LN/ANoYes17.23505853
3388694964884533097LN/ANoYes17.50167001
sgdias_share294NoYes17.69202286
2085329693337938868LN/ANoYes17.72907888
58056285528450029LN/ANoYes18.38239602
1415761488301181493LN/ANoYes18.62339172
15164110981339691647LN/ANoYes19.78982429
1812719045993870466LN/ANoYes19.82209197
1586012760919629806LN/ANoYes20.12712187
468040857402951201LN/ANoYes21.49619484
bobo81989NoYes21.64848091
3961470486888855260LN/ANoYes22.01858821
7209384251319567204LN/ANoYes22.46852317
5889713155959719496LN/ANoYes23.37365046
8380895608276095030LN/ANoYes24.63885108
staticinstancevotes739NoYes24.79263241
7714486406258766518LN/ANoYes25.81535258
fixcrypt156YesYes26.47033984
12222773213408367189LN/ANoYes27.35348201
lisk.dizrupt.io562NoYes27.64792106
traderbillvotes2892NoYes28.93519441
11184469317103771046LN/ANoYes29.13269568
huso626NoYes29.50819222
14233015339728703721LN/ANoYes29.51782132
ottobene_voting710NoYes30.6
selene572YesYes31.39566521
thebomber528NoYes31.47370212
16634931252118239262LN/ANoYes32.69201455
distro182YesYes36.82277224
qbanow_voting713NoYes39.25676993
bangomatic110YesYes40.77251545
cad789117YesYes44.17576849
7318930250577934651LN/ANoYes51.28135046
distro_vote917NoYes53.34126202
7464565389669249331LN/ANoYes57.51511721
11717352499562865960LN/ANoYes64.58621803
qbanow178YesYes80.98237359
manini_lisk866NoYes88.32685474
wannabe_rotebaron116YesYes107.04881278
1038888984874734265LN/ANoYes107.25014596
17634557053657750312LN/ANoYes141.49606911
mladen00261NoYes142.46476251
millions530NoYes157.60347981
4834772171800579263LN/ANoYes162.13736379
cointrader83173YesYes169.97493456
3924323828918650088LN/ANoYes195.16844749
mikeg333520NoYes222.95626368
14527614372255731118LN/ANoYes234.64766562
samuray_vote01958NoYes241.66430141
6371270859419604715LN/ANoYes254.53995156
16374115762565100059LN/ANoYes275.27759595
4728107767745963291LN/ANoYes310.92285792
5995682234367828750LN/ANoYes316.25402321
sandwich.toronto483NoYes411.35103552
6272272422739160383LN/ANoYes413.63147055
forrest6YesYes420.87636884
devasive91YesYes430.35640904
17922250701715360204LN/ANoYes453.46977196
9434776869842402869LN/ANoYes551.24563197
ntelo70NoYes718.2246064
staticinstance179YesYes807.65021176
15563148320174713729LN/ANoYes935.71604605
cryptopools.com201NoYes969.57065402
9942427183579261422LN/ANoYes1006.83834146
8635697318812224820LN/ANoYes1014.00268593
8553288103527771749LN/ANoYes1045.23557799
liskromaniapromofund255NoYes1073.0033093
vipertkd_community288NoYes1155.20264174
sambalosie219NoYes1348.74916974
vrlc9295YesYes1468.58093334
corsaro_reserve_fund465NoYes1832.08632286
12007716171109889947LN/ANoYes2001.15737295
2717613146775648148LN/ANoYes2044.04213494
techbytes100YesYes2122.50603048
hoop73YesYes2185.93724495
bioly15YesYes2190.46509047
corsaro_savings464NoYes2543.93695679
corsaro35YesYes2572.58052553
eclipsun75YesYes2774.93642759
12457631620663816675LN/ANoYes2910.06293531
13291585221001949336LN/ANoYes2965.15281023
9888052208975343781LN/ANoYes3153.86291698
11464904747502194408LN/ANoYes3393.95040884
vipertkd55YesYes3416.06076365
535313001551653529LN/ANoYes3556.8287361
grajsondelegate17NoYes3765.46143585
18265898384000881477LN/ANoYes4001.26316732
14429224253024189558LN/ANoYes4298.19558886
samuray94YesYes4343.66875902
kushed.delegate59YesYes4423.57570553
12181119066189542258LN/ANoYes5491.48767451
3319269656773655799LN/ANoYes5902.59055396
hagie76YesYes6698.98075775
15786457276933673259LN/ANoYes7030.04461238
vega96YesYes8649.78208929
sgdias51YesYes9298.38357434
12847638028681508916LN/ANoYes10000.57031686
liskgate33YesYes11168.3646625
9041905049122501836LN/ANoYes12037.93192128
3282138323804863692LN/ANoYes12896.28109855
nerigal36YesYes12952.70477222
vrlc92_snow286NoYes15000.56510184
413637000009925585LN/ANoYes17674.674386
thrice.pi_prometheus113YesYes18056.34834437
vrlc92_voting285NoYes20020.90793021
vrlc92.azor.ahai257NoYes20027.89787516
5776993425009478289LN/ANoYes20079.26951777
bysup_voting_0679NoYes20260.56677365
ntelo_dev_fund239NoYes20368.12782772
odsejenvote685NoYes20635.84518798
12056787261284732438LN/ANoYes21497.4020853
odsejenhodls962NoYes22235.75042653
11885303728672180696LN/ANoYes24029.0974228
18053938050859710639LN/ANoYes24029.86400413
4027331557828995105LN/ANoYes24030.69537226
9696223012069744525LN/ANoYes27218.8503296
11769384578940044052LN/ANoYes27263.3635511
idealisk_vote372NoYes28107.60110201
vipertkd_funds468NoYes28580.3405688
10920139043416699893LN/ANoYes29081.5468091
6891248469310103927LN/ANoYes30104.70808574
sgdias_donation296NoYes31286.99531789
12994531625717590142LN/ANoYes36450.1950643
15539339836439420466LN/ANoYes40772.65791893
6836397722484324519LN/ANoYes42877.34755334
13801491996933873510LN/ANoYes50174.33504285
traderbill126YesYes63570.40866205
13890482844377468472LN/ANoYes80436.64755995
densmirnov108YesYes80654.35389586
4292414489311229649LN/ANoYes82854.40836399
dakk61YesYes87484.27972603
2440232592244804995LN/ANoYes102444.50669878
8501575358561912180LN/ANoYes236022.88765164
2890552557949034257LN/ANoYes271911.2490336
8786850882578576673LN/ANoYes626277.68450399
9569486828221897676LN/ANoYes924700.86542975
tembo4YesNoNo vote for you
cc00118YesNoNo vote for you
ondin39YesNoNo vote for you
mrv43YesNoNo vote for you
gr33ndrag0n44YesNoNo vote for you
liskit50YesNoNo vote for you
goldeneye56YesNoNo vote for you
grumlin69YesNoNo vote for you
bitbanksy78YesNoNo vote for you
redsn0w81YesNoNo vote for you
4miners.net83YesNoNo vote for you
hmachado85YesNoNo vote for you
splatters90YesNoNo vote for you
vi1son92YesNoNo vote for you
slasheks98YesNoNo vote for you
phoenix1969101YesNoNo vote for you
bcboilermaker119YesNoNo vote for you
tharude136YesNoNo vote for you
ottobene148YesNoNo vote for you
litcoincollector157YesNoNo vote for you
anamix159YesNoNo vote for you
gordo172YesNoNo vote for you